Regulamin konkursu „Gondola wspiera lokalne przedsiębiorstwa” 2017

Regulamin konkursu „Gondola wspiera lokalne przedsiębiorstwa”

Konkurs „Gondola wspiera lokalne przedsiębiorstwa” ma za zadanie wyłonić do 6 przedsiębiorców z powiatu legionowskiego, którzy będą mogli zagospodarować powierzchnię 6 wysp w centrum handlowym Gondola na podstawie umowy użyczenia zawartej na okres 24 dni z właścicielem tegoż centrum handlowego. Organizatorem konkursu jest: MEDIQ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jerzy Petz ul. Piłsudskiego 20, 05-120 Legionowo. NIP 536-188-88 49, REGON 010313501
Kontakt w sprawie konkursu możliwy jest pod adresem konkurs@gondolalegionowo.pl

§ 1 Uczestnicy konkursu

 1.  Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą na terenie powiatu legionowskiego.
 2.  Uczestnikiem konkursu nie może być osoba, która jest:
  1. członkiem najbliższej rodziny członka jakiegokolwiek organu organizatora,
  2. pracownikiem organizatora,
  3. związana z organizatorem umową zlecenia, o dzieło, współpracy, o świadczenie usług lub w jakikolwiek inny sposób współpracuje z organizatorem.
 3.  Za członków najbliższej rodziny uważa się:
  1.  wstępnych,
  2.  zstępnych,
  3.  rodzeństwo,
  4.  małżonka,
  5.  osobę pozostającą w stosunku przysposobienia.

§ 2 Zgłoszenia konkursowe

 1.  Konkurs skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców z powiatu legionowskiego, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży upominków prezentowych, a ich oferta nie pokrywa się z najemcami centrum handlowego Gondola.
 2.  Zgłoszenia konkursowe mogą być składane w terminie od dnia 17 listopada 2017 roku od godz. 18 do dnia 20 listopada 2017 roku do godz. 24.
 3.  Dopuszczalne jest również wydłużenie konkursu w przypadku nie wystarczającej ilości zgłoszonych przedsiębiorców o kolejne trzy dni od dnia  21 listopada 2017  do dnia 23 listopada 2017. W tym przypadku ogłoszenie wybranych przedsiębiorstw odbędzie się  dnia 23 listopada 2017
 4.  Zgłoszenia konkursowe mogą być składane pocztą elektroniczną na adres email: konkurs@gondolalegionowo.pl z tytułem „Udział w konkursie”.
 5.  Zgłoszenie konkursowe musi zawierać:
  1.  dane identyfikacyjne przedsiębiorcy przystępującego do konkursu,
  2.  opis działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę wraz ze szczegółowym opisem oferty przedsiębiorcy,
  3.  pomysł na zagospodarowanie wyspy o powierzchni 1,7m dł. do 2m szerokości na terenie centrum handlowego Gondola,
  4.  uzasadnienie, dlaczego produkt zgłaszającego wzbogaci świąteczną ofertę centrum handlowego Gondola.
 6.  Jeden przedsiębiorca może złożyć tylko jedno zgłoszenie konkursowe.
 7.  Zgłoszenia niepozwalające na identyfikację przedsiębiorcy przystępującego do konkursu będą odrzucane bez poinformowania o tym przedsiębiorcy.
 8.  Organizator zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do przedsiębiorcy przystępującego do konkursu o uzupełnienie zgłoszenia konkursowego, jeżeli uzna, że informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 2, 3 lub 4 powyżej nie są wystarczające. W takim przypadku, Organizator wyznaczy przedsiębiorcy odpowiedni termin na uzupełnienie zgłoszenia konkursowego, nie dłuższy niż jeden dzień. Brak uzupełnienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie będzie skutkował odrzuceniem zgłoszenia bez poinformowania o tym przedsiębiorcy. W zakresie uzupełnienia zgłoszenia konkursowego zastosowanie znajduje ust. 3 powyżej. W razie konieczności uzupełniania zgłoszenia konkursowego więcej niż jeden raz, powtarza się procedurę opisaną powyżej. Dla ustalenia czy zgłoszenie zostało dokonane w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, bierze się pod uwagę datę doręczenia organizatorowi uzupełnionego zgłoszenia konkursowego. W związku z tym, przedsiębiorca chcący wziąć udział w konkursie, powinien rozważyć jak najwcześniejsze złożenie zgłoszenia konkursowego.
 9.  Przedsiębiorca chcący wziąć udział w konkursie może przed złożeniem zgłoszenia konkursowego skonsultować jego zawartość z organizatorem pod kątem wystarczającej szczegółowości informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 2, 3 lub 4 powyżej.
 10.  Wszystkie zgłoszenia konkursowe, które nie zostaną odrzucone przez organizatora, będą brały udział w konkursie i zostaną poddane ocenie zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszego regulaminu.

§ 3 Ocena zgłoszeń konkursowych

 1.  Spośród wszystkich zgłoszeń konkursowych biorących udział w konkursie, organizator wybierze do 6 przedsiębiorców, którym zaproponuje zawarcie umów użyczenia powierzchni wysp znajdujących się na terenie centrum handlowego Gondola Przedsiębiorcy ci uznawani są za zwycięzców konkursu.
 2.  Przy wyborze zwycięzców, organizator będzie kierował się następującymi kryteriami:
  1.  Pomysł na zagospodarowanie przestrzeni
  2.  Innowacyjność prezentowanego produktu
  3.  Stopień konkurencyjności względem najemców Gondoli
 3.  Lista zwycięzców konkursu zostanie ogłoszona do dnia 22 listopada 2017 roku, do godz.: 18 do publicznej wiadomości w następujący sposób: post na fanepage’u centrum handlowego Gondola na portalu facebook.com

§ 4 Zawarcie umów użyczenia

 1.  Nagrodą w konkursie przewidzianą dla każdego zwycięzcy jest możliwość zawarcia z organizatorem umowy użyczenia powierzchni wyspy znajdującej się na terenie centrum handlowego Gondola
 2.  W ciągu dwóch dni od ogłoszenia listy zwycięzców konkursu, organizator skontaktuje się ze zwycięzcami konkursu w celu ustalenia szczegółów zawarcia umów użyczenia.
 3.  Umowy użyczenia muszą zostać zawarte najpóźniej do dnia 30 listopada 2017 roku, a powierzchnia wysp musi zostać zaaranżowana najpóźniej do dnia 2 grudnia.
 4.  W razie uchylania się przez zwycięzcę konkursu od zawarcia umowy użyczenia, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 5.  Organizator zachowuje całkowitą swobodę w ukształtowaniu treści umowy użyczenia. Organizator gwarantuje jednak zwycięzcom konkursu, że umowa użyczenia, mająca z definicji charakter nieodpłatny, zostanie zawarta na okres 24 dni z możliwością jej wypowiedzenia z ważnych powodów przewidzianych w umowie, co do których powodów organizator zachowuje dowolność.
 6.  Organizator zastrzega, że warunkiem zawarcia umowy użyczenia będzie przedstawienie przez zwycięzcę konkursu dowodu zawarcia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej również szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem sprzedaży na terenie wyspy w centrum handlowym.
 7.  Organizator zastrzega, że w umowie użyczenia zostaną zawarte m.in. następujące postanowienia:
  1.  zobowiązanie biorącego w używanie do stałej obecności na wyspie w konkretnych dniach tygodnia i w konkretnym czasie, utrzymywania wyspy w czystości, przygotowania i wykonania ekspozycji wyspy, zapewnianie porządku na wyspie i wokół niej, promowania wyspy w swoich kanałach społecznościowych,
  2.  zgoda biorącego w używanie na rozpowszechnianie wizerunku wszystkich osób obecnych na wyspie w celach marketingowych,
  3.  zakaz promowania na wyspie innych marek niż marka biorącego w używanie,
  4.  kary umowne za niewywiązywanie się przez biorącego w używanie ze swoich obowiązków.
  5.  zobowiązanie biorącego udział w konkursie do pokrycia kosztów promocji wizerunku własnej firmy i swojego logotypu na terenie centrum handlowego Gondola w maksymalnego wysokości 400 zł.
  6.  w przypadku organizacji konkursu biorący udział mogą zostać zobowiązani do przekazania wybranych swoich produktów o wartości rynkowej do 300 zł.
 8.  Celem uniknięcia wątpliwości, organizator wyraźnie zastrzega, że postanowienia wskazane w ust. 7 powyżej mają wyłącznie charakter informacyjny dla uczestnika konkursu, natomiast organizator zachowuje całkowitą swobodę w ukształtowaniu treści umowy użyczenia, zgodnie z ust. 5 powyżej.

§ 5 Dane osobowe

 1.  Biorąc udział w konkursie, przedsiębiorca przekazuje organizatorowi określone informacje, pośród których mogą znajdować się dane osobowe.
 2.  Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest organizator konkursu.
 3.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
 4.  Organizator konkursu gwarantuje poufność przekazanych mu danych osobowych. Organizator nie udostępnia danych podmiotom trzecim.
 5.  Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Organizator konkursu stosuje odpowiednie środki ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy prawa.
 6.  Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.

§ 6 Pozostałe postanowienia

 1.  Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem internetowym http://gondolalegionowo.pl/regulamin-konkursu-gondola-wspiera-lokalne-przedsiebiorstwa-2017/ oraz do wglądu w siedzibie organizatora konkursu.
 2.  Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 3.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności wymogów określonych w § 1 niniejszego regulaminu.
 4.  Reklamacje dotyczące konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail, na adres konkurs@gondolalegionowo.pl , w trakcie trwania konkursu, jak również w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika oraz dokładny opis i powód reklamacji. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.